Viser arkivet for stikkord eksklusivitet

Offentlighetsloven / Eksklusivitet / Kartverket

Offentlighetsloven § 6. Forbod mot forskjellsbehandling

Ved behandling av saker etter lova her eller i andre tilfelle der det blir gitt tilgang til informasjon, er det ikkje høve til noka slags forskjellsbehandling mellom samanliknbare tilfelle eller til å avtale at nokon skal ha einerett på tilgang til informasjon. At ein førespurnad er sett fram av ei offentleg eller offentleg tilknytt verksemd, gir ikkje høve til forskjellsbehandling når formålet med førespurnaden ikkje har samanheng med dei offentlege gjeremåla til verksemda.

Forbodet i første ledd er ikkje til hinder for at det kan gjerast avtalar om einerett dersom det er nødvendig for å levere ei teneste i ålmenta si interesse. Det skal gjerast ei ny vurdering av grunngivinga for å gjere slike avtalar kvart tredje år. Avtalar om einerett som blir gjorde i medhald av leddet her, skal vere offentlege. Det kan ikkje gjerast avtalar om einerett til tilgang til informasjon som ålmenta etter føresegner i lov eller forskrift har eit rettskrav på å få innsyn i.

Den eksklusive relasjonen mellom Statens kartverk, Norsk eiendomsinformasjon og forhandlernettverket hviler tydeligvis på en argumentasjon om at dette er i ålmenta si interesse. Jeg har i dag gjort første forsøk på å skaffe denne argumentasjonen vil veie, men siden den ene personen som kan svare på det hos Statens Kartverk er ute av huset i dag må jeg vente til mandag i tolvtiden. Stay tuned.